Radomir Naydenov

TRA Gymnast, Sports Club Dobri Kostin, Stara Zagora