Kostenets

Sports Club Rakovski – Kostenets
Ministry of Youth and Sports Reg.№  1-009-031
Address: 5 Sv.Sv. Kiril i Metodiy Str., 2030, Kostenets, Bulgaria
Chairman: Hristina Valoskova
Coach/es: Hristina Valoskova
Email: valos_tramp@abv.bg